Fixperts Menu

Comfortable steps for a bunk bed

Zhu Jie gets a step up to huis bunk bed thanks to a fix by a Fixperts team from Tongji University in China. 

Fixperts: Ao Ting, Ruan Mingying, Wang Xingzhou, Xi Lianqi, Yu Xiaodie & Zhang Liangjun

Fix Partner: Zhu Jie

Film Maker: Ao Ting, Ruan Mingying, Wang Xingzhou, Xi Lianqi, Yu Xiaodie & Zhang Liangjun

Tongji University, CN

More fix films you might like...

Boiler Fix
Fix for Postman Martin
Wandering Bartender
Artists Utility Belt for Nicko