Fixperts Menu

45 Degree Angle Cutter

Hacking a model making knife to control the angles by the Fixperts of Tongji University

Fixperts: Liu Min, Zhang Zhao, Jin Hehuang, Lv Wenwei, Zhou Runsheng

Fix Partner: Li Xingjian

Film Maker: Liu Min, Zhang Zhao, Jin Hehuang, Lv Wenwei, Zhou Runsheng

Tongji University, CN

More fix films you might like...

45 Degree Angle Cutter
Window Opener and Toilet Flusher for Nicole
Artists Utility Belt for Nicko
A Homework Station for Oscar